Zasady recenzowania publikacji w „Świecie Tekstów. Rocznik Słupski”

 

1. Każdy tekst podlega wstępnej ocenie recenzenckiej dokonanej przez Komitet Redakcyjny.

2. Do oceny publikacji powoływani są niezależni zewnętrzni recenzenci .

3. Prace powstałe w języku obcym są recenzowane przez dwóch recenzentów, z których jeden jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora.

4. Recenzenci nie znają nazwisk i afiliacji Autorów (te są kodowane), Autorzy nie znają nazwisk swoich recenzentów (zasada double-blind review process).

5. Recenzja zostaje sformułowana w wersji pisemnej, jest deklaratywna (kończy się wnioskiem o dopuszczeniu/lub nie publikacji).

6. Formularz recenzji znajduje się na stornie internetowej czasopisma.

7. Nazwiska recenzentów współpracujących są drukowane w każdym numerze czasopisma.

8. Czasopismo wprowadza zaporę ghostwriting (deklaracji o wkładzie poszczególnych Autorów w powstanie publikacji – z afiliacją i kontrybucją oraz o źródłach finansowania). O wszelkich  przejawach nierzetelności naukowej, naruszeniu i łamaniu zasad etyki obowiązujących w nauce będziemy powiadamiać odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające Autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia  edytorów naukowych itp.).

 


 

Formularz recenzencki do „Świata Tekstów. Rocznik Słupski”

 

I.        Autor: kod

II.     Tytuł:

III.   Data otrzymania do recenzji

IV.  Czy tytuł odzwierciedla treść artykułu?

V.     Czy pod względem językowym nie ma zastrzeżeń?

VI. na ujęcia problematyki

VI.  Ocena konstrukcji

VII.       Ocena źródeł i wykorzystanej literatury

VIII.    Uwagi o warsztacie badawczym

IX.  Uwagi ogólne dotyczące artykułu

X.     Uwagi szczegółowe

XI.  Czy opracowanie kwalifikuje  się do druku

a) w obecnej postaci

b) z małymi poprawkami

c) powinno podlegać ponownej ocenie recenzenckiej po istotnej przeróbce

d) powinno być odrzucone

- z powodu poważnych błędów merytorycznych

- z powodu złego sposobu prezentacji materiału

- z powodu wtórności wniosków

XII.       Jeżeli artykuł wymaga znaczących przeróbek, to czy Recenzent życzy sobie okazania poprawionej wersji artykułu?

XIII.    Data przekazania recenzji

 XIV.    Miejscowość…………………………..              Data …………………………..…

XV.      Podpis Recenzenta ………………………………….…………………………..