Słupskie Prace Filologiczne

Menu główne

SŁUPSKIE PRACE FILOLOGICZNE.
SERIA FILOLOGIA POLSKA

INFORMACJA DLA AUTORÓW
SKŁADAJĄCYCH PRACE W WYDAWNICTWIE NAUKOWYM AP W SŁUPSKU

*

Artykuły publikowane w Świecie Tekstów. Roczniku Słupskim poddawane są procedurze recenzyjnej zgodnej z wytycznymi MNiSW
*

Pierwotną wersję artykułów publikowanych w "Świecie Tekstów" stanowi edycja drukowana

*

Do numeru 15. "Świata Tekstów" przyjmujemy artykuły do końca lutego 2017 r.


 

Wymagania edycyjne dotyczące artykułów składanych

do „Świata Tekstów. Rocznik Słupski”

 

1.      Dokument należy zapisać do pliku: *.doc, *.docx

2.      Przed artykułem podajemy imię, nazwisko oraz afiliację, następnie tytuł w wersji polskiej i angielskiej.

3.      Należy użyć czcionki Times New Roman.

·         Wielkość pisma:

- imię i nazwisko autora (autorów) 14 pogrubione, ich afiliacja – 12 bez pogrubienia

- tytuł opracowania – 14 pogrubiony (bold)

- śródtytuły wyrównane do lewego marginesu, pogrubione (bold), bez numeracji – 12

- tekst podstawowy, odstęp między wierszami (interlinia) 1,5, marginesy 2,5cm

- tekst przypisów rzeczowych: Times New Roman, wielkość czcionki – 10, odstęp (interlinia) 1,0

- położenie tabulatorów - 1,25 cm (użycie klawisza TAB)

·         justowanie tekstu: obustronne (także przypisy) i wyrównanie do prawego i lewego marginesu

·         między akapitami prosimy nie dawać dodatkowych pustych akapitów (nie wciskać klawisza ENTER)

·         prosimy nie dzielić wyrazów

·         bez kropek w tytułach

·         spacja po znakach interpunkcyjnych, ale nie przed znakami!

·         numeracja stron w prawym dolnym rogu

·         bez dodatkowego formatowania (prosimy nie stosować ozdobnej czcionki i koloru innego poza czarnym!

4.      Cytaty piszemy czcionką „prostą” (podstawową), do dwóch linijek – wplatamy w tekst w cudzysłowie, (tekst podstawowy, nie kursywa, 12), dłuższe cytaty (powyżej trzech zdań) wydzielamy z tekstu (tekst podstawowy, nie używamy kursywy, bez cudzysłowu, odstęp między wierszami (interlinia) 1, wielkość czcionki – 10.

5.      Wyrażenia obcojęzyczne piszemy kursywą (i w tekście głównym, i w przypisach).

6.      Podkreślenia zarezerwowane są dla źródeł internetowych (jeśli Autor chce wyróżnić jakiś fragment tekstu – proszę to robić przez pogrubienie, w nawiasie kwadratowym zaznaczyć [pogubienie B.Ż.].

7.      Przypisy zamieszcza się pod tekstem na stronie (nazwisko autora poprzedza się inicjałem jego imienia: J. Kordys, Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna. Szkice z pogranicza neurosemiotyki i historii kultury, Kraków 2006, s. 27;

·         Odniesienie do artykułu w czasopiśmie zapisujemy według wzoru: J. P. Markowski, Hermenutyczne aspekty psychiatrii francuskiej, „Psychoterapia” 2002, nr 2, s. 16 (tytuł czasopisma w cudzysłowie, bez kursywy, rok i numer, strona, jeśli jest tłumacz, podajemy po przecinku po tytule)

·         Odniesienie do artykułu w pracach zbiorowych zapisujemy według wzoru:  M. P. Markowski, Nowoczesność: ciało niedoświadczone. W: Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, Kraków 2006, s. 75; M. P. Markowski, Przygoda ciała i znaków. Wprowadzenie do pism Julii Kristevej. W: J. Kristeva, Czarne słońce. Depresja i melancholia, przeł. M. P. Markowski, R. Ryziński, wstęp M. P. Markowski, Kraków 2007, s. XLV;

·         stosujemy nomenklaturę polską: tamże, tenże, taż, tejże… (Tamże, s. 67)

·         dla pracy już wcześniej przywoływanej, lecz nie bezpośrednio powyżej, w przypisach pod tekstem – bez skrótu: dz. cyt., czyli  np. P. Ricoeur, O sobie samym…, s. 28.

·         Odwołania do Internetu – podjemy pełny link do strony, jeśli jest autor i tytuł – link poprzedzamy tymi informacjami, po adresie w kwadratowym nawiasie data dostępu, np.: R. Sapeñko, Od Obcego do Innego / Vom Fremden zum Anderen, http://prolibris.net.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=182:od-obcego-do-innegovom-fremden-zum-anderen&catid=58:proza&Itemid=73 [14.02.2016].

·         W przypadku dzieła już cytowanego w tekście podstawowym na tej samej stronie i dalej stosuje się konsekwentnie nomenklaturę polską, czyli tamże lub tenże, taż z podaniem stron – w przypadku odwołania się w trakcie do innego dzieła – ponownie stosujemy pełny zapis, czyli np. (P. Ricoeur, Drogi rozpoznania, przeł. J. Margański, Kraków 2004, s. 14).

·         Po każdym przypisie stawiamy kropkę.

8.      Tabele, zdjęcia i rysunki powinny być ponumerowane kolejno w całym artykule i opatrzone odpowiednio tytułem i podpisem. Numer i tytuł nad tabelą, numer i tytuł pod rysunkiem, zdjęciem lub wykresem, wyrównane do lewej strony, ze wskazaniem źródła według wzoru przypisu.

9.      Wykaz wykorzystanych źródeł bibliograficznych winien być zamieszczony na końcu opracowania w porządku alfabetycznym (Bibliografia). Inicjał imienia (imion) podajemy po nazwisku autora. Podajemy wyłącznie literaturę przywołaną w tekście głównym lub przypisach.

·         dla monografii (opracowań książkowych):

Pawliszyn W., Do czego zobowiązuje filozofowanie?, Gdańsk 2006.

·         dla prac zbiorowych:

Filozofia egzystencji, red. L. Kołakowski, K. Pomian, Warszawa 1965. Jeśli redaktorów jest więcej niż trzech, podajemy nazwisko pierwszego zapisanego na stronie tytułowej z dopiskiem (i in.).

·         dla artykułów w opracowaniach zbiorowych:

Grzegorek A., Jak mówienie zmienia myślenie. W: Zmiana osobowości. Wybrane zagadnienia, red. A. Niedźwieńska, Kraków 2005.

·         dla artykułów w czasopismach:

Pajor K., Psychologia intuicyjnego poznania, „ALBO albo. Problemy Psychologii i Kultury” 2004, nr 4.

·         dla opracowań zawartych na stronach internetowych:

http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/ludnosc/stan_struk_teryt/2005/30_06/Tablica 5.xlsn, (w miarę możliwości: imię i nazwisko autora lub dane o instytucji czy gospodarzu strony oraz data ostatniej aktualizacji lub dostępu, np.:

·         dla elektronicznych wydawnictw zwartych (książka w Internecie lub na CD):
inicjał imienia i nazwisko autora lub redaktora, tytuł (kursywą), oznaczenie wydania, nazwę wydawcy, miejsce i datę wydania, adres, pod którym można znaleźć tę pozycję w sieci oraz datę dostępu w nawiasie kwadratowym, np.:

Zając M., Metodyczne aspekty projektowania kursów online. W: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższymi, red. M. Dąbrowski,
M. Zając, Warszawa 2005, http://www.e-edukacja.net/druga/e-edukacja.pdf, [20.05.2005].

- dla artykułu w czasopiśmie:

Litawa A., Motywy uczestnictwa nauczycieli w kształceniu ustawicznym, „e-mentor” 2008,  nr 2, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=24&id=540 [20.04.2008].

10.  W każdym artykule podajemy bezpośrednio pod tytułem słowa kluczowe po polsku i po angielsku (key words)  – max. 5 oraz streszczenie po angielsku (summary – do pół strony).

11.  Artykuł kończymy krótkim biogramem (do 500 znaków ze spacjami) i podaniem adresu internetowego (e-mail).  

12.  Artykuł powinien zawierać wyraźnie oznaczone sekcje odzwierciedlające logikę przedstawianego wywodu (prezentacja tezy, przesłanki, argumentacja, konkluzja).